Mojaopinia.pl jest serwisem i własnością firmy Untiedt Research GmbH, zajmującej się przeprowadzaniem badań konsumenckich w celach marketingowych. Zainteresowane osoby mają prawo zarejestrować się na mojaopinia.pl oraz pozostawić tu swoje dane osobowe.

1. Poprzez rejestrację i akceptację poniższego regulaminu członek serwisu zgadza się na otrzymywanie zaproszeń do udziału w badaniach.
2. Rejestracja na stronie mojaopinia.pl nie zobowiązuje do brania udziału w ankietach. Zarejestrowany użytkownik po każdym otrzymaniu zaproszenia do wzięcia udziału w ankiecie sam decyduje o tym, czy chce wziąć w niej udział czy nie.
3. Każdy na mojaopinia.pl zerejestrowany użytkownik może w w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa w serwisie. W tym celu wystarczy z zakładki "Dane osobowe" wybrać opcję "Zakończ członkostwo" i poprzez aktywację przycisku wyboru potwierdzić swoją rezygnację. Po wpłynięciu rezygnacji, usuniemy Twoje dane w okresie jednego miesiąca.
4. Funkcja logowania się do serwisu umożliwia nielimitowany w czasie dostęp do konta członkowskiego w celu zmiany zapisanych danych osobowych lub zakończenia członkostwa. Podczas rejestracji członek serwisu otrzymuje indywidualne dane dostępu do swojego konta.
5. Zarejestrowani użytkownicy nie mogą sobie rościć prawa do brania udziału w ankietach. Liczba zaproszeń do brania udziału w ankietach zależy od danych społeczno-demograficznych jak również od ilości przeprowadzanych projektów i ich tematów. Z tych powodów nikomu nie możemy zagwarantować wzięcia udziału w określonej liczbie badań.
6. Aby utrzymać wysoką jakość naszych badań dozwolona jest jedynie rejestracja przy użyciu jednego adresu mailowego.
7. Zabrania się wielokrotnej rejestracji poprzez użycie różnych adresów mailowych. Mojaopinia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu użytkownika, który zarejestrował się wielokrotnie oraz uniemożliwienie ponownej rejestracji. Osoba usunięta z serwisu nie może rościć sobie prawa do reaktywacji konta.
8.Każdy użytkownik może tylko raz wziąć udział w danym badaniu, nawet jeżeli otrzymał on więcej zaproszeń.
9. Członkowie serwisu, którzy wielokrotnie będą podejmować próby ponownego udziału w tym samym badaniu zostaną wykluczeni z otrzymywania zaproszeń.
10. W przypadku zakończenia członkostwa z powodu złamania regulaminu poprzez członka serwisu (wielokrotna rejestracja, świadome podawanie nieprawidłowych danych, wielokrotne próby brania udziału w badaniu) uzbierane przezeń do tego momentu punkty automatycznie tracą ważność. Osoba karnie usunięta z serwisu nie może rościć sobie prawa do wypłaty punktów.
11. Każdy członek zostanie przed ankietą poinformowany ile w przybliżeniu zajmie jej wypełnienie oraz jaką ilością punktów jest ona wynagradzana. Mojaopinia.pl wynagradza wzięcie udziału w ankiecie ilością punktów podaną w zaproszeniu, niezależnie od czasu wypełniania jej przez respondenta.
12. Wynagradzane będą jedynie w całości wypełnione ankiety. Znaczenie w tym przpadku ma ankieta główna, a nie pytania kwalifikujące do udziału w niej.
13. Mojaopinia.pl transferuje wynagrodzenie za udział w ankiecie na konto członkowskie danego respondenta. Wynagrodzenie jest formą zwrotu kosztów poniesionych poprzez udział w badaniu (np. zainwestowany weń czas) i ma postać punktów, które zachowują ważność przez okres 2 lat.
14. Wypłata punktów jest możliwa po osiągnięciu minimalnej kwoty wypłaty. Zarówno możliwe formy wypłaty jak i ich minimalna kwota jest zależna od kraju zamieszkania; są one określone w koncie członkowskim w katalogu premii.
15. Jeżeli z powodu niepoprawnych danych członka wypłata wynagrodzenia nie dojdzie do skutku, członek nie może rościć sobie praw do jego ponownej wypłaty. Wszelkie opłaty związane z wypłatą wynagrodzenia ponosi członek serwisu.
16. Gdy respondent na własne życzenie zakończy członkostwo w mojaopinia.pl, wynagrodzenie zostanie wypłacone jedynie na żądanie i jeżeli przekracza ono minimalną kwotę do wypłaty.
17. Wziąć udział w ankietach mogą tylko użytkownicy, którzy otrzymali od nas odpowiednie zaproszenie. W zaproszeniu znajduje się spersonalizowany link, które upoważnia do wzięcia udziału w ankiecie. Respondenci, którzy nie otrzymali zaproszenia do wzięcia udziału w ankietach a brali w nich udział, nie zostaną wynagrodzeni.
18. Każda ankieta zostaje przeprowadzana jest w określonym terminie. Ankiety wypełnione po upływie danego terminu nie bedą brane pod uwagę i tym samym wynagradzane.
19. W ankietach nie mogą uczestniczyć osoby pracujące w sektorze marketingowym, zajmujące się badaniami rynku lub związane z prasą.
20. Mojaopinia.pl nie udostępnia danych osobowych osobom postronnym. Zleceniodawca otrzymuje dane jako zestawienie zbiorcze, z którego nie można wywnioskować jakichkolwiek osobistych preferencji osób bioracych udział w badaniu. Wszystkie ankiety podlegają ustawie o ochronie danych osobowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997. Dz. U. Nr 133. Poz. 883).
21. Poprzez rejestrację członek serwisu zgadza się na przechowywanie, wykorzystanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997. Dz. U. Nr 133. Poz. 883).
22. Mojaopinia.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia członków w świetle praw i obowiązków skutkujących z członkostwa w serwisie, innym instytutom w celu przeprowadzenia jednorazowych badań przy założeniu, że respondent nie poniesie w skutku tegoż udostępnienia jakichkolwiek szkód. Określone instytuty mają prawo wykorzystywać dane członków jedynie w celach marketingowych.
23. Mojaopinia.pl kooperuje z innymi instytutami badań rynku, w skutek czego zarejestrowany członek może otrzymywać zaproszenia do badań, za których wygląd, funkcjonowanie oraz przeprowadzenie odpowiedzialność ponosi kooperujący instytut. Wynagrodzenie jednakże pozostaje w gestii mojaopinia.pl.
24. Mojaopinia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych częsci strony internetowej, zmian w ofercie serwisu, jak i do ich całkowitego usunięcia bez uprzedniego upowszechnienia takowej informacji.
25. Jeżeli któreś z postanowień jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień regulaminu.